Isikuandmete kaitse seaduse (523/1999) §-dele 10 ja 24 vastav registrikirje
 

Registripidaja

Arskametalli Oy
VAT: FI07474540
Saarentaantie 33
31400 Somero, Soome
tel. +358 2 748 9700

Kontaktisik Jari Käkönen
jari.kakonen@arskametalli.fi
 

Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk

Isikuandmete töötlemise aluseks on Arskametalli Oy õigustatud huvi, leping või muud asjakohased seosed. Andmete kasutamise eesmärk on Arskametalli Oy ja tema klientide kliendisuhete hoidmine, arendamine, analüüsimine ja statistika koostamine. Andmed võidakse kasutada ka Arskametalli Oy äritegevuse ja teenuste planeerimiseks ja arendamiseks, otseturunduseks ja arvamusuuringute tegemiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seadusega lubatud piirides.
 

Registris säilitatavad andmed

Register võib sisaldada järgmisi isikuandmeid:

  • Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress
  • Kliendiandmed: kliendinumber, tellimuste ajalugu, arveldamise ja võlgnevustega seotud andmed
  • Klientide tagasiside ja pöördumised
  • Teava otseturunduslubade ja -keeldude kohta
  • Muud võimalikud registri kasutusotstarbe seisukohast vajalikud andmed

 

Seadusjärgsed andmeallikad

Andmed kogutakse vastavalt seadusele inimestelt, kes on oma andmed registripidajale edastanud kliendisuhte loomise käigus ja kliendisuhte ajal. Kliendisuhe luuakse siis, kui klient annab registripidajale telefoni, ankeedi, interneti, e-posti või tekstisõnumi kaudu või muul sarnasel viisil oma kontaktandmed. Registreeritud isiku andmeid võib koguda ja uuendada ka äriregistrist ning muudest sarnastest avalikest ja eraregistritest.
 

Seadusjärgne andmete loovutamine ja edastamine EList või Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole

Seadusest tulenevalt ei loovuta Arskametalli Oy registri andmeid kolmandatele isikutele. Andmed edastatakse või loovutatakse kolmandatele isikutele vaid seadusest tuleneva teavitamiskohustuse korral, nt kliendi enda palvel või ametiasutuse seadusest tuleneva taotluse korral.

Isikuandmete töötlemisel võidakse kasutada teenusepakkujaid, kes paiknevad Euroopa Liidu võu Euroopa Majanduspiirkonna territooriumist väljapool. Isikuandmed on kaitstud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil ning edastatud andmed ei sisalda tundlikku teavet.
 

Registriandmete kaitsmise põhimõtted ja andmete säilitamise tähtaeg

Andmeid töötlevad vaid eelnevalt kindlaks määratud isikud, kes on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu ning kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus kliendiandmeid töödelda. Igal kasutajal on elektroonilisse andmebaasi sisenemiseks oma kasutajatunnus ja salasõna.

Andmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, salasõnade ja muude tehniliste abivahenditega. Andmebaasid, nende varukoopiad ja manuaalsed materjalid paiknevad lukustatud ruumides.

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni on vaja nende kasutusotstarbest tulenevalt, võttes arvesse seadustes (nt tarbijakaitseseadus, raamatupidamisseadus ja tulumaksuseadus) kehtestatud säilitusaegu.
 

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris olevaid tema kohta käivaid andmeid ning nõuda nende parandamist või registrist eemaldamist. Andmesubjekt peab eelnimetatud õiguse rakendamiseks esitama registripidajale vastava taotluse. Registripidajal on õigus enne taotluse rahuldamist nõuda andmesubjektilt taotluse kirjalikku täpsustust ning andmesubjekti isiku tõendamist. Registripidaja võib seaduses ettenähtud juhtudel keelduda taotluse rahuldamisest.